Busbaan Nee!

Geen dure busbaan door Hilversum, Blaricum en Huizen

Stop deze HOV-busbaan. Stem op één van deze partijen:

Hilversum:
 • Hart voor Hilversum
 • SP Hilversum
 • CDA Hilversum
Huizen:
 • Dorpsbelangen Huizen
 • D66 Huizen
 • Groenlinks Huizen
 • Christenunie Huizen
 • SGP Huizen
Blaricum:
 • Hart voor Blaricum
 • VVD Blaricum
 • D66 Blaricum-Laren
Eemnes:
 • VVD Eemnes
Laren:
 • Liberaal Laren
 • CDA Laren
 • D66 Blaricum-Laren

Betoog van Vereniging Bijvanckpark

Ingebracht door Willem Pel, voorzitter.

Vereniging "Geen weg door het Bijvanckpark"

Geachte voorzitter, commissieleden en overige aanwezigen,

Dank voor de gelegenheid om te mogen inspreken. Ik ben Willem Pel voorzitter van de vereniging Bijvanckpark Blaricum. Al 6 jaar houden wij ons intensief bezig met het HOV-dossier.

Bijvanckpark

Met uitzondering van Blaricum hebben inmiddels de belanghebbende gemeentes hun bestuursovereenkomsten getekend en wordt U gevraagd nog even 92 miljoen vrij te maken en wie weet hoeveel nog meer.

Gemeente Blaricum gaat in verweer tegen de haar opgelegde vrije busbaan via het Meenttrace. En niet zonder reden want er ligt een grote hoeveelheid overtuigende argumenten en feitenmateriaal, die het verweer succesvol zal maken.

Ik zal mij hoofdzakelijk richten op het Meent tracé in Blaricum- Huizen en duidelijk maken om van de aanleg van een vrije busbaan aldaar af te zien.

Ik zal U niet wederom wijzen op de dramatische impact van aanleg voor bewoners en sportclubs. Nee, laat ik me tot business case zelf beperken en de financiële aspecten.

Er is nauwelijks rijtijdwinst te behalen ten opzichte van het meerijden, zoals de 320-lijn dat op Merk/Randweg nu al bewijst. Maar dat wist U al. Meerijden op de enige 4-baansweg Merk/Randweg, die de gemeente Huizen en Blaricum kent voldoet aan alle gestelde HOV-criteria. Ik ga ze niet opsommen want 5 minuten is kort. De hoofdargumenten daarvoor vindt U terug in de flyer die bijgevoegd is aan de inspraaktekst.

Trouwens 5 minuten bedraagt ook de langere rijtijd die Goudappel Coffeng becijferd had in de het vergelijkingsonderzoek 2011 voor het meerijden op Merk/Randweg t.o.v. een vrije busbaan. Maar inmiddels rijdt daar al 1,5 jaar lijn 320 die zonder mankeren voldoet aan de gestelde normtijd. Tijdens de behandeling in de Staten van 9 juli 2012 stelde de gedeputeerde dat die 5 minuten vertraging pas in het jaar 2020 zou optreden. Ik maak hierbij maar even gebruik van de gelegenheid om dat beeld te corrigeren. De berekening van Goudappel Coffeng die leidde tot 12,5 minuut meerijden van was gebaseerd op standaard wachttijden bij kruispunten, stoplichten en haltes. Niet op toekomstige verkeersintensiteiten.

O ja, ik wil U in dat verband een eerdere bevinding van Goudappel Coffeng niet onthouden uit het onderzoek “Lijnvoering en vervoerwaarde hoofdstuk 6.4” uit 2008 (staat op de HOV site).

Citaat:

“Gevraagd is om ook in beeld te brengen wat de effecten zouden zijn van het niet aanleggen van een vrij liggende busbaan in Huizen en Blaricum. De bus zou in dat geval meerijden met het autoverkeer. De verwachting is dat er in totaal ruim een minuut rijtijdverlies optreedt ten opzichte van de situatie met vrij liggende busbaan.

Wat is er dan nadien veranderd dat die vrije busbaan in Blaricum er dan toch moest komen?

Gemeente Huizen als grote belanghebbende had in haar collegeprogramma van 2010 al opgenomen dat er een vrije busbaan op de Huizermaatweg zeker niet gewenst was.

“De gemeente Huizen neemt een positieve grondhouding in ten aanzien van de aanleg van een

HOV-lijn, mits er sprake is van substantiële tijdwinst en afgezien kan worden van een aparte

busbaan tussen busstation en kruising ’t Merk – Bovenmaatweg” (Lees de Huizermaatweg).

Zonder noemenswaardige onderbouwing is deze wens dus overgenomen en Huizermaatweg als vrije busbaan en onderdeel van het Meentraject al in 2010 eenvoudig geschrapt.

Ook in het coalitieakkoord 2011 van het college GS van PNH lag een uitgesproken voorkeur voor het Meentrace, terwijl op dat moment het vergelijkingsonderzoek en besluitvorming tussen de diverse varianten Merk en Meent nog gaande was. De uitkomst van dat onderzoek was overduidelijk toegeschreven naar de door GS en gemeente Huizen gewenste voorkeursvariant Meentrace.

Veder kunt U lezen in de stukken dat de AROV-subsidie die ingeboekt is voor 11,6 miljoen EUR verbonden is aan de investeringen die gedaan gaan worden in Huizen/Blaricum. Deze is destijds gebaseerd op een investering van 25 mln. Huidige investering van 16 miljoen slaat al een gat van 4 mln minder subsidie. Doorgaan van de investering in vrije busbaan Blaricum/Huizen is kennelijk financieel van belang.

Voor beheer & onderhoud van de vrij liggende infrastructuur voor de busbaan is jaarlijks een bedrag benodigd van 483,7 KE. Het aandeel van de vrije busbaan in Blaricum daarin is met 308 kE zeer fors. Deze kosten zijn afgeleide (1,95%) van de totale investering 25 miljoen EUR voor vrije busbanen. Op de totale kosten van 84 miljoen van de 7 deelprojecten van het HOV-project maakt de investering voor 5,5 km van 25 miljoen EUR vrije busbanen dus maar 30% uit. De rest 70% gaat op aan tunnels, ecoducten enz. De verhoudingen in kosten lijken daardoor steeds meer op zijn kop te staan.(zie ook uitwerking bijlage 2)

Over de investering van het meentrace over de jaren volgens de diverse rapporten het volgende:

Meenttrace:

 • 2010: ​24,2 mln​
 • 2011: 18,1 mln
 • 2013: ​​16,6 mln

Mijn advies zou zijn gewoon uitstellen van de aanleg want het wordt alsmaar goedkoper!

Ik rond af; Het HOV-project vraagt om herijking, is financieel voor de provincie uiterst risicovol en het besluit tot aanleg van een vrije busbaan in Blaricum volstrekt onnodig gebleken.

Dreigende overschrijdingen van taakstellend budget zullen opgevangen worden door versoberen en schrappen van onderdelen met behoud van functionaliteit.

Nou op voorhand kunt U de aanleg van vrije busbaan Meent schrappen met volledig behoud van HOV-functionaliteit die nu al op Merk/Randweg geboden wordt!

Dank voor uw aandacht,

Willem Pel

Voorzitter vereniging “Geen weg door het Bijvanckpark”

Busbaan Nee is een samenwerking van bezorgde burgers, bedrijven en politieke partijen