Busbaan Nee!

Geen dure busbaan door Hilversum, Blaricum en Huizen

Stop deze HOV-busbaan. Stem op één van deze partijen:

Hilversum:
 • Hart voor Hilversum
 • SP Hilversum
 • CDA Hilversum
Huizen:
 • Dorpsbelangen Huizen
 • D66 Huizen
 • Groenlinks Huizen
 • Christenunie Huizen
 • SGP Huizen
Blaricum:
 • Hart voor Blaricum
 • VVD Blaricum
 • D66 Blaricum-Laren
Eemnes:
 • VVD Eemnes
Laren:
 • Liberaal Laren
 • CDA Laren
 • D66 Blaricum-Laren

Betoog van Hart voor Blaricum

Ingebracht door: Carien Bölger, fractievoorzitter

Geachte leden van de commissie van Mobiliteit en Wonen,

Namens coalitiepartij Hart voor Blaricum dank ik U voor de mogelijkheid opnieuw in te spreken over de geplande HOV-busbaan Huizen – Hilversum.

Hierbij wordt met name ingegaan op het geplande traject binnen onze eigen gemeentegrenzen.

 1. Wij willen met klem benadrukken dat nut en noodzaak van de voorgestelde maatregelen hier volledig ontbreken. De bestaande R-netlijn 320 over Randweg-O . en ‘t Merk voldoet uitstekend. De provinciale normreistijd wordt gehaald, zeker als ook de reeds geďnstalleerde “groene golf “ geactiveerd wordt . Door vermindering van het aantal haltes in het voorliggende provinciale HOV-plan zal de reisafstand van deur-tot-deur zelfs toenemen en zullen autogebruikers eerder voor de auto blijven kiezen (rapportage prof. Van Meurs).
 2. Het door de provincie nu geplande vrij liggende Meenttracé in Blaricum zal mooie groenstroken tussen de dorpsdelen Bijvanck en Blaricummermeent doorsnijden . Er komen veel gevaarlijke oversteekplaatsen voor fietsers en wandelaars bij. Veel bomen moeten gekapt worden met negatieve gevolgen voor lucht, geluid en fijnstof: het omstreden Meenttracé ligt dichtbij twee dorpsdelen vlak langs de A27.
 3. Blaricum heeft daarom besloten niet te willen meewerken aan het voorliggende HOV-plan en heeft dus de bestuursovereenkomst niet meegetekend. De raad heeft wel financiële middelen ter beschikking gesteld voor juridisch verzet tegen het binnenkort te verwachten Provinciale Inpassingsplan voor zover het betreft Blaricums grondgebied. Ook zal geen grond worden overgedragen.
 4. Wij willen de commissieleden erop attent maken dat de rijks - AROV gelden van ruim 11 miljoen € alleen beschikbaar worden gesteld bij het realiseren van het door ons fel bestreden vrije Meenttracé in het Provinciale Inpassingsplan . Hiertegen zal Blaricum zich dus juridisch gaan verzetten. Het beschikbaar komen van deze middelen is dus onzeker. Is dit eigenlijk voor de provincie de enige reden om aan het zwaar omstreden Meenttracé in Blaricum vast te houden? Ook de Gedeputeerde heeft dit risico kennelijk onderkend . Zij heeft bij het rijk verruiming van het gebruik van deze subsidie aangevraagd. Hierop is nog geen toezegging, zo lezen wij in de stukken. Hier dus een groot financieel risico bij het toch al uit zijn voegen groeiende dure project. Dat het voorliggende plan ook in vele andere opzichten niet tot voordelen leidt, zo zullen anderen ongetwijfeld in hun betoog naar voren brengen.

Blaricum 20 januari 2014

Namens de Fractie van Hart voor Blaricum

Carien Bölger-Schoenmakers , fractievoorzitter

Rob Bruintjes

Satyamo Uyldert.

Busbaan Nee is een samenwerking van bezorgde burgers, bedrijven en politieke partijen